Nachádzate sa tu

SBA

Submenu

 

Slovak Business Agency

Slovak Business Agency (SBA) je záujmové združenie právnických osôb, ktorého zakladajúcimi členmi sú nasledovné organizácie:

 • Ministerstvo hospodárstva SR
 • Združenie podnikateľov Slovenska
 • Slovenský živnostenský zväz

SBA predstavuje v SR kľúčovú a najstaršiu špecializovanú inštitúciu z hľadiska podpory MSP. Jej misiou je podpora rozvoja a rastu malého a stredného podnikania v Slovenskej republike. Agentúra koordinuje aktivity, vrátane finančných, na medzinárodnej, štátnej, regionálnej a miestnej úrovni pre podporu a rozvoj MSP v Slovenskej republike.

Poslanie SBA

 • Komplexná pomoc MSP v súlade s princípmi iniciatívy Zákona o malých a stredných podnikoch (Small Business Act).
 • Podpora MSP na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.
 • Posilnenie konkurencieschopnosti MSP v rámci spoločného trhu EÚ a na trhoch tretích krajín.

Hlavné aktivity SBA

 • Vyslanec pre MSP – zastupovanie záujmov MSP v rámci štruktúr EK
 • Analýzy a monitorovanie podnikateľského prostredia s dôrazom na MSP – identifikácia a analýza bariér v podnikaní MSP
 • Finančné služby pre MSP – Mikropôžičkový program
 • Nefinančné služby pre MSP - informačné a poradenské služby pre MSP na národnej aj medzinárodnej úrovni
 • Pilotné projekty na otváranie tém Small Business Act - prinášanie tém Small Business Act do reálneho života v SR
 • Projekty prenosu know-how do rozvojových krajín – realizácia projektov, ktoré prenášajú skúsenosti a reformy do rozvojových krajín
 • Kooperácia s partnerskými organizáciami
 • Iniciatívy a kampane – Európsky týžden MSP, Globálny týžden podnikania, Klub podnikateľských anjelov
 • Sútaže – Podnikateľka Slovenska, Európska cena za podporu podnikania
 • Informačná činnosť

Viac na www.sbagency.sk

Slovenčina